馃摑8.5 Writing c贸 kh贸 kh么ng?馃摑

M峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄僲 m岷h c峄 Minh H瓢啤ng (c么 g谩i 8.5 writing) kh么ng ph岷 l脿 t峄 v峄眓g hay c岷 tr煤c c芒u m脿 膽贸 l脿 kh岷 n膬ng l岷璸 lu岷璶 thuy岷縯 ph峄 v脿 c谩ch di峄卬 膽岷 h峄 l媒 c贸 k岷縯 h峄 t瓢 duy ph岷 bi峄噉 trong b脿i vi岷縯. Sau 膽芒y l脿 nh峄痭g chia s岷 c峄 H瓢啤ng:

1. Vi岷縯 b煤t m峄眂
膼峄 th峄眂 hi峄噉 ph岷 thi Writing, c谩c b岷 c贸 th峄 ch峄峮 b煤t ch矛 ho岷穋 b煤t bi. Theo kinh nghi峄噈 c谩 nh芒n, m矛nh ngh末 d霉ng b煤t bi s岷 gi煤p c谩c b岷 膽岷 m峄檛 v脿i l峄 th岷 so v峄沬 b煤t ch矛.

膼岷 ti锚n, c谩c b岷 s岷 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian. D霉ng b煤t ch矛, khi b岷 c岷 th岷 vi岷縯 sai t峄 hay mu峄憂 tr矛nh b脿y c芒u v膬n hay h啤n, c谩c b岷 c贸 th峄 b么i 膽i 膽峄 vi岷縯 l岷. M峄檛 v脿i b岷 ngh末 膽芒y l脿 瓢u 膽i峄僲 c峄 b煤t ch矛, nh瓢ng 膽贸 c农ng l脿 膽i峄僲 khi岷縩 c谩c b岷 m岷 th峄漣 gian. Theo m矛nh, c谩c b岷 c峄 d霉ng b煤t bi v脿 vi岷縯 m峄檛 m岷h, n岷縰 c贸 v么 媒 ghi sai ch峄 n脿o th矛 nhanh ch贸ng g岷h b峄 v脿 vi岷縯 ti岷縫. Trong tr瓢峄漬g h峄 b岷 th岷 c芒u v膬n m矛nh v峄玜 vi岷縯 h啤i l峄g c峄g th矛 c农ng 膽峄玭g v峄檌 g岷h h岷縯 膽i, thay v脿o 膽贸 b岷 h茫y d霉ng c芒u v膬n ngay sau 膽贸 膽峄 gi岷 th铆ch cho c芒u tr瓢峄沜 (in other words, that is, it means). 膼峄慽 v峄沬 c芒u v膬n 鈥渃h峄痑 ch谩y鈥 n脿y, c谩c b岷 n锚n ch岷 ch岷璵 suy ngh末 膽峄 di峄卬 膽岷 tr么i ch岷 v脿 v膬n phong m瓢峄 m脿 h啤n. Theo m矛nh 膽贸 l脿 c谩ch 膽峄 d霉ng m峄檛 c芒u hay h啤n 膽峄 g峄 g岷 cho c芒u tr瓢峄沜 v岷瓂.

Th峄 hai, n茅t m峄眂 b煤t bi gi煤p ch峄 vi岷縯 c峄 c谩c b岷 tr啤n tru v脿 r玫 n茅t h啤n. Khi v脿o ph貌ng thi, m矛nh 膽峄 媒 th岷 b脿n 膽瓢峄 tr岷 kh膬n ch峄 kh么ng ph岷 m岷穞 b脿n tr啤n nh岷祅 nh瓢 b矛nh th瓢峄漬g trong l峄沺, do 膽贸 khi vi岷縯 b煤t ch矛 ng貌i nh峄峮, c谩c b岷 s岷 c岷 th岷 h啤i kh贸 kh膬n khi 膽i n茅t b煤t tr锚n m岷穞 gi岷. H啤n n峄痑, g么m 膽瓢峄 h峄檌 膽峄搉g thi c岷 cho th铆 sinh l脿 lo岷 g么m c峄﹏g, khi b么i x贸a nhi峄乽 s岷 l脿m gi岷 nh脿u n谩t, ch瓢a k峄 n茅t b煤t ch矛 d霉 b峄 b么i 膽i th矛 v岷玭 h岷眓 in l峄 m峄 tr锚n m岷穞 gi岷. Nh峄痭g 膽i峄乽 n脿y s岷 l脿m b脿i thi cu峄慽 c霉ng c峄 c谩c b岷 tr么ng kh么ng 膽瓢峄 s岷h s岷 l岷痬. M峄檛 膽i峄乽 n峄痑, gi岷 thi cho ph岷 writing k岷 d貌ng kh谩 膽岷璵, n茅t ch矛 tr锚n c谩c d貌ng s岷 kh么ng 膽瓢峄 r玫 r脿ng b岷眓g b煤t bi.

D霉 v岷瓂, l峄盿 ch峄峮 vi岷縯 b煤t bi c农ng c贸 ngh末a l脿 m峄檛 khi 膽茫 sai th矛 kh么ng linh 膽峄檔g s峄璦 膽瓢峄 nh瓢 b煤t ch矛, cho n锚n c谩c b岷 n锚n suy ngh末 k峄 c脿ng tr瓢峄沜 khi 膽岷穞 b煤t vi岷縯 nh茅.

2. Charts: vi岷縯 膽峄 Introduction, Development v脿 Conclusion
V峄 ph岷 thi vi岷縯 chart, c谩c b岷 n锚n nh矛n 膽峄 thi, khoanh tr貌n nh峄痭g t峄 kh贸a v脿 li岷縞 nhanh qua chart. Trong introduction c谩c b岷 s岷 gi峄沬 thi峄噓 膽岷 膽峄 c谩c th么ng tin nh瓢: chart n贸i v峄 g矛, t峄 n膬m n脿o 膽岷縩 n膬m n脿o, chia ra bao nhi锚u m峄慶 th峄漣 gian, bi峄僽 di峄卬 bao nhi锚u 膽峄慽 t瓢峄g v脿 li峄噒 k锚 nh峄痭g 膽峄慽 t瓢峄g 膽贸 ra.

T霉y lo岷 chart m脿 development c谩c b岷 s岷 c贸 nhi峄乽 h瓢峄沶g tri峄僴 khai kh谩c nhau, nh瓢ng chung quy v岷玭 l脿 t矛m ra xu h瓢峄沶g bi岷縩 膽峄昳 c峄 s峄 li峄噓, 膽峄慽 t瓢峄g n脿o c贸 s峄 li峄噓 cao/th岷 nh岷.

Nhi峄乽 sample writing m矛nh th岷 kh么ng c贸 conclusion, nh瓢ng m矛nh ngh末 c谩c b岷 c农ng n锚n vi岷縯 1 鈥 2 d貌ng cho conclusion. C谩c b岷 ch峄 c岷 t峄昻g k岷縯 l岷 膽峄慽 t瓢峄g c贸 d峄 li峄噓 cao/th岷 nh岷 v脿 xu h瓢峄沶g chung th么i, nh瓢 v岷瓂 b脿i v膬n t岷 chart s岷 膽岷 膽峄 v脿 ch峄塶 chu h啤n.

3. Essays: 膽峄峜 k峄 膽峄 v脿 tr岷 l峄漣 t岷 c岷 c谩c c芒u h峄廼
V峄 b脿i essay, khi 膽峄峜 膽峄 c谩c b岷 ch煤 媒 tr岷 l峄漣 膽峄 nh峄痭g c芒u h峄廼 y锚u c岷. V铆 d峄 nh瓢 l煤c m矛nh thi, 膽峄 n贸i v峄 xu h瓢峄沶g ch岷 theo trang ph峄 ph瓢啤ng T芒y thay cho trang ph峄 truy峄乶 th峄憂g, v脿 膽瓢a ra hai c芒u h峄廼: 鈥淲hy do you think this is happening?鈥 v脿 鈥淚s it positive or negative?鈥. Hai c芒u h峄廼 n脿y c岷 ph岷 膽瓢峄 tr岷 l峄漣 trong b脿i c峄 c谩c b岷. M矛nh vi岷縯 m峄檛 paragraph 膽峄 tr矛nh b脿y c芒u tr岷 l峄漣 cho m峄梚 c芒u h峄廼.

4. Essays: m峄檛 膽o岷 v膬n m峄 r峄檔g
Trong b脿i essay, m矛nh th瓢峄漬g vi岷縯 th锚m m峄檛 膽o岷 v膬n ng岷痭 cu峄慽 c霉ng tr瓢峄沜 khi k岷縯 th煤c ph岷 development 膽峄 ho岷穋 m峄 r峄檔g 媒, ho岷穋 t峄 ph岷 bi峄噉 l岷. Th瓢峄漬g m矛nh d霉ng c谩ch n脿y cho c谩c 膽峄 b脿i Agree / Disagree, khi 膽峄 y锚u c岷 c谩c b岷 ch峄峮 m峄檛 point of view n脿o 膽贸 v脿 n锚u 媒 ki岷縩. 膼o岷 v膬n n脿y kh么ng c岷 n贸i d脿i, ch峄 c岷 c谩c b岷 n锚u ra kh铆a c岷h ng瓢峄 l岷 c峄 point of view m脿 c谩c b岷 膽茫 膽瓢a ra, nh瓢ng 膽峄玭g di峄卬 膽岷 媒 qu谩 gay g岷痶. 膼i峄僲 ch铆nh c峄 膽o岷 v膬n n脿y l脿 膽峄 gi谩m kh岷 th岷 膽瓢峄 b岷 c贸 c谩i nh矛n 膽a chi峄乽 v峄 m峄檛 v岷 膽峄 ch峄 kh么ng qu谩 ti锚u c峄眂 hay phi岷縩 di峄噉.

Gi谩 s峄 trong tr瓢峄漬g h峄 c峄 m矛nh, v峄沬 膽峄 b脿i v峄 trang ph峄 ph瓢啤ng T芒y l岷 谩t tranh ph峄 truy峄乶 th峄憂g, sau khi tr矛nh b脿y quan 膽i峄僲 v峄 l媒 do t岷 sao xu h瓢峄沶g n脿y 膽ang th峄媙h h脿nh v脿 膽贸 l脿 m峄檛 thay 膽峄昳 positive (linh ho岷 h啤n, d峄 h貌a nh岷璸 khi 膽i ra m么i tr瓢峄漬g qu峄慶 t岷, etc.) m矛nh c贸 vi岷縯 th锚m m峄檛 膽o岷 v膬n n贸i v峄 vi峄嘽 s峄 th铆ch 膬n m岷穋 c峄 m峄檛 c谩 nh芒n l脿 quy峄乶 t峄 do c峄 h峄, nh瓢ng 膽峄搉g th峄漣 gia 膽矛nh v脿 x茫 h峄檌 c农ng ph岷 媒 th峄ヽ cao v峄 vi峄嘽 gi峄 g矛n truy峄乶 th峄憂g d芒n t峄檆.

Ch煤ng ta m岷穋 trang ph峄 ph峄 th么ng nh瓢 t-shirt, jeans v脿o ng脿y th瓢峄漬g nh瓢ng v脿o nh峄痭g d峄媝 l峄 T岷縯 th矛 n锚n kho谩c l锚n ng瓢峄漣 nh峄痭g trang ph峄 truy峄乶 th峄憂g (VD: 谩o d脿i 膽i ch啤i T岷縯 峄 Vi峄噒 Nam) 膽峄 lu么n g峄 nh峄 cho b岷 th芒n v脿 ngu峄搉 g峄慶 v脿 s岷痗 t峄檆 c峄 m矛nh. M峄檛 c谩 nh芒n kh么ng th峄 v矛 ch岷 theo xu h瓢峄沶g th峄漣 trang th峄媙h h脿nh m脿 ch峄慽 t峄, ph锚 ph谩n trang ph峄 truy峄乶 th峄憂g, b峄焛 v矛 trang ph峄 c峄 truy峄乶 l脿 m峄檛 n茅t 膽岷筽 v膬n h贸a 膽瓢峄 l瓢u l岷 sau h脿ng ng脿n n膬m l峄媍h s峄 c峄 m峄檛 d芒n t峄檆.

5. 膼i峄乽 ch峄塶h th峄漣 l瓢峄g l脿m b脿i
Khi vi岷縯 chart, m矛nh kh么ng l岷璸 d脿n b脿i v矛 s岷 kh么ng k峄媝 th峄漣 gian. M矛nh ch峄 nh矛n qua chart r峄搃 膽谩nh d岷 v脿o nh峄痭g s峄 li峄噓 c岷 膽瓢峄 膽峄 c岷璸 trong b脿i, sau 膽贸 b岷痶 膽岷 vi岷縯 ngay. Ng脿y 膽i thi m矛nh b峄 l峄 th峄漣 gian ph岷 vi岷縯 chart qua ph岷 essay kho岷g 1 鈥 2 ph煤t, nh瓢ng n贸i chung l脿 kh么ng n锚n ho岷g. N岷縰 th岷 th峄漣 gian g岷 qu谩 th矛 ph岷 essay sau thu x岷縫 th峄漣 gian nhanh h啤n m峄檛 ch煤t l脿 膽瓢峄.

V峄 essay, m矛nh d脿nh t峄 3 鈥 5 ph煤t 膽峄 l脿m d脿n b脿i, ch峄 ghi ng岷痭 g峄峮 v脿 d霉ng t峄 kh贸a. M矛nh v峄玜 l岷璸 d脿n b脿i v峄玜 nh矛n y锚u c岷 膽峄 tr谩nh b峄 l岷 膽峄. Sau 膽贸 m矛nh vi岷縯 Introduction trong kho岷g 5 ph煤t. Khi l脿m b脿i h峄檌 膽峄搉g thi s岷 hi峄噉 膽峄搉g h峄 膽岷縨 ng瓢峄 cho th铆 sinh, m矛nh canh ch峄玭g kho岷g c貌n 30 鈥 35 ph煤t 膽峄 b岷痶 膽岷 vi岷縯 development l脿 膽瓢峄. C貌n conclusion m矛nh d脿nh kho岷g 3 鈥 5 ph煤t 膽峄 t贸m t岷痶 媒 l岷 to脿n b脿i.

H么m thi, m矛nh v峄玜 vi岷縯 xong th矛 ch峄 c貌n kho岷g 5 gi芒y, n锚n c农ng kh么ng k峄媝 d貌 l岷 h岷縯. V矛 v岷瓂 s峄 ch铆nh x谩c trong ch铆nh t岷, ng峄 ph谩p khi 膽ang vi岷縯 l脿 r岷 quan tr峄峮g, trong tr瓢峄漬g h峄 sau khi vi岷縯 xong kh么ng 膽峄 th峄漣 gian 膽峄 ki峄僲 tra l岷 n峄痑.

6. Xin th锚m gi岷
M矛nh c农ng l瓢u 媒 khi c谩c b岷 c岷 xin th锚m gi岷 l脿m b脿i. Th瓢峄漬g th矛 h峄檌 膽峄搉g thi kh么ng ph谩t d瓢 gi岷 l脿m b脿i, m脿 ch峄 m峄檛 t峄 cho Task 1 v脿 m峄檛 t峄 cho Task 2. L煤c vi岷縯 c谩c b岷 n锚n ch煤 媒 n岷縰 th岷 tr瓢峄沜 m峄檛 t峄 l脿 kh么ng 膽峄 th矛 ph岷 xin gi谩m kh岷 cho th锚m t峄 th峄 hai ngay.

L煤c xin gi岷, gi谩m th峄 kh么ng 膽瓢a ngay l岷璸 t峄ヽ m脿 膽峄﹏g canh ch峄玭g 膽岷縩 khi n脿o gi岷 l脿m b脿i c峄 m矛nh c貌n v脿i ba d貌ng m峄沬 膽瓢a gi岷 th锚m v脿 k岷筽 hai t峄 l岷. Kh芒u chu岷﹏ b峄 n脿y c农ng t峄憂 th锚m kho岷g 1 ph煤t l脿m b脿i, n锚n c谩c b岷 l瓢u 媒 th峄漣 gian. C谩c b岷 nh峄 l脿 t峄 th峄 hai c农ng ph岷 膽i峄乶 膽岷 膽峄 th么ng tin nh瓢 t峄 膽岷 ti锚n. Khi 膽瓢峄 ph谩t gi岷 th矛 c谩c b岷 c峄 ghi ngay th么ng tin v脿o r峄搃 m峄沬 ti岷縫 t峄 l脿m b脿i.

7. T岷璸 vi岷縯 nhi峄乽 tr瓢峄沜 khi thi
Do m矛nh 么n g岷 ch峄 kho岷g 3 tu岷 tr瓢峄沜 khi thi n锚n m矛nh ph岷 t峄 mua s谩ch v峄 luy峄噉 ch峄 kh么ng 膽膬ng k媒 h峄峜 么n IELTS k峄媝, n锚n vi峄嘽 么n vi岷縯 v脿 n贸i kh谩 kh贸 kh膬n v矛 kh么ng t峄 膽谩nh gi谩 tr矛nh 膽峄 膽瓢峄. V矛 v岷瓂 n锚n m矛nh 膽茫 c峄 g岷痭g luy峄噉 vi岷縯 th岷璽 nhi峄乽. N岷縰 c贸 th峄 c谩c b岷 n锚n nh峄 ai 膽贸 xem v脿 nh岷璶 x茅t b脿i vi岷縯 膽峄 t峄 膽谩nh gi谩 膽瓢峄 tr矛nh 膽峄.
V峄 vi峄嘽 mua s谩ch 膽峄 t峄 h峄峜, m矛nh ngh末 c谩c b岷 n锚n mua m峄檛 cu峄憂 s谩ch m脿 c谩c b岷 th岷 ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 nh岷 v脿 ch峄 么n trong m峄檛 cu峄憂 膽贸 th么i, kh么ng n锚n 么n m峄檛 l岷 qu谩 nhi峄乽 膽峄 c瓢啤ng s岷 d峄 b峄 r峄慽.

M峄檛 ng脿y m矛nh ph岷 t峄 l脿m nhi峄乽 b脿i vi岷縯, kho岷g 3 鈥 5 b脿i. Khi vi岷縯 xong, c谩c b岷 nh峄 ng瓢峄漣 kh谩c xem ho岷穋 t峄 膽峄峜 l岷, so s谩nh v峄沬 nh峄痭g sample writing c峄 膽峄 vi岷縯 膽贸, r煤t ra nh峄痭g c谩ch d霉ng t峄 hay v脿 ghi ch煤 l岷. Tr瓢峄沜 khi vi岷縯 m峄檛 b脿i kh谩c th矛 m矛nh nh矛n l岷 h岷縯 trong note 膽贸 膽峄 ghi nh峄 v脿 c峄 g岷痭g 谩p d峄g v脿o c谩c b脿i vi岷縯 sau 膽贸.

Kho岷g m峄檛 tu岷 tr瓢峄沜 khi thi, m矛nh v岷玭 ti岷縫 t峄 luy峄噉 vi岷縯 v脿 l岷 c谩c 膽峄 thi ra l脿m th峄, canh 膽峄搉g h峄 膽煤ng m峄檛 ti岷縩g 膽峄 t峄 膽谩nh gi谩 xem m矛nh c岷 ph岷 膽i峄乽 ch峄塶h th峄漣 gian h峄 l媒 cho ng脿y thi ch铆nh th峄ヽ.

Ch煤c c谩c b岷 th脿nh c么ng聽

Ngu峄搉: Minh H瓢啤ng

Post Author: trang6cdhv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *