Dự án ngân hàng học bổng cho người Việt update

Đầu tiên mình xin thay mặt cộng đồng Schofans cảm ơn các bạn đã đóng góp học bổng cho Scholarship database for Vietnamese students. Hiện tại số học bổng trong “ngân hàng chung” đã đạt tới con số 1140.  Bạn có thể vào xem ngân hàng chung bằng link này: https://goo.gl/WrTx4z Dự án chạy theo nguyên […]

Dự án ngân hàng học bổng cho người Việt

Đầu tiên mình xin thay mặt cộng đồng Schofan cảm ơn các bạn đã đóng góp học bổng cho Scholarship database for Vietnamese students. Hiện tại số học bổng trong “ngân hàng chung” đã đạt tới con số 650.  Bạn có thể vào xem ngân hàng chung bằng link này: http://bit.ly/500hocbong Dưới đây là cách tận […]