10 MẪU CÂU GIAO TIẾP SIÊU TỰ NHIÊN THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG PHIM

Tác giả: Duong Anh

1. NEVER SAID IT WAS.
Chưa nói vậy bao giờ nhé. Tao không có nói câu đó nha.
 
2. SHIT HAPPENS, LIFE GOES ON.
Đời mà, kệ bà nó thôi.
 
3. GOTTA SAY THOUGH
Dù sao cũng phải nói là…
 
4. TO BE REALLY HONEST,…
Nói thật chứ,…
 
5. FUNNY ENOUGH,…
Nghe mắc cười chứ thật sự là… (Ý là buồn cười, nghe dở hơi khùng khùng chứ là thiệt).
 
6. JUST BECAUSE…DOESN’T MEAN…
Chỉ vì…không có nghĩa là…
 
7. WHAT DOES/DO…HAVE TO DO WITH…
hoặc …HAS/HAVE NOTHING TO DO WITH…
Không liên quan gì với nhau hết nha. Hay kiểu liên quan quái gì má.
 
8. …FAR MORE/MUCH LESS + ADJ/NOUN
He is far more intelligent than I am.
She has much less friends than you may think.
 
9….AS MUCH AS…
I like it as much as you do.
 
10. WHAT A + N (S+V).
What a life (it is).
Đúng là đời luôn mấy má!
 
What a view!
View đẹp quá má! Kiểu vậy.

Post Author: trang6cdhv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *